SikkerhedsinstruksBeskrivelse af sikkerhedsinstruks gældende i forbindelse med Strib Bådeklubs arrangementer på og ved Strib Havn

Nedenstående gælder for de sejladser og vandaktiviteter der udbydes af Strib Bådeklub og gælder for Strib Bådeklubs medlemmer samt for ikke-medlemmer af klubben i forbindelse med arrangementer afholdt af Strib Bådeklub.

Sikkerhedsinstruksen gælder for færdsel på Strib Havn samt for Strib Bådeklubs medlemmer og deres fartøjer ved sejlads i forbindelse med arrangementer afholdt af Strib Bådeklub.

Identifikation af risici på Strib Havn

Færdsel på havnen
Fiskeri fra havnen.
Brug af beddingerne
Benyttelse af grillpladserne.
Badning
Fald fra broer og moler.

Tiltag til at imødegå risici

Ved klub arrangement afgives der sikkerheds instruktion til alle besøgende.
Informationstavler vedr. færdsel og sikkerhedsudstyr opsat flere steder på Strib Havn skal følges.
Løb og cykling på broerne er ikke tilladt.
Krabbefiskende børn holdes under observation af voksne.
Beddingerne skal betrædes med stor forsigtighed da de kan være meget glatte.
Færdsel og fiskeri på stenmolerne skal fortages med forsigtighed og aldrig alene.
Det er ikke tilladt at bade fra havnens område – der henvises til stranden ved Roklubben.

Identifikation af risici ved sejlads.

Overbord fald
Brand og kollision
Grundstødning
Hård vind.
Kæntring

Tiltag til at imødegå risici ved sejlads

Den klubansvarlig for arrangementet skal være tydelig for alle.
Der laves mandtal på land/vand ved klubbens arrangement. Liste over deltagere skal ligge fremme i sejlerstuen sammen med navn og tlf. nr. på den klubansvarlig.
Der afgives sikkerhedsinstruktion til alle der deltager i klub arrangement, herunder angivelse af forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykke. (112)
Bådføreren har ansvaret for sikker sejlads og skal grundigt instruere besætningen i bådens udstyr og sejladsens udførelse inden afgang fra havnen.
Svømmevest skal benyttes af alle i forbindelse med sejlads.
Alle deltagere i klubarrangement skal være iklædt tøj iht. til årstiden og vejrforholdene.
En sejler der har brug for akut hjælp skal kalde hjælp i hht. Søvejsreglerne (fx viftearmene op og ned).
Er en sejler faldet i vandet skal vedkommende blive ved fartøjet under alle omstændigheder og ALDRIG svømme væk.

Al henvendelse fra pressen henvises til den klubansvarlige.

Copyright © 2020 – Strib Baadeklub All Rights Reserved
crossmenu