Skip to main content

Vedtægter

1) Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Strib Bådeklub. Dens hjemsted er Strib, Middelfart Kommune.

2) Klubbens formål

Klubbens formål er at samle alle, der har interesse for bådsejlads, at fremme bådsporten bl.a. gennem uddannelse af juniorer og at varetage og fremme opgaver, der kan gavne medlemmerne, herunder bedst mulige bådpladser og klubhusfaciliteter. Herudover kan klubben fremme aktiviteter på eller ved havnen samt i klubbens lokaler.

3) Medlemskab og organisation

Klubben er medlem af ”Dansk Sejlunion” og undergivet dennes og Dansk Idrætsforbunds love.

4) Optagelse af medlemmer

Som medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og som fremsætter skriftlig begæring herom. Som medlem af juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der fremsætter begæring herom, såfremt der foreligger samtykke fra forældre/værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

5) Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud og forfalder til betaling den 15. februar Ved optagelse efter 1. juli betales halvt kontingent.

Kontingent år løber fra 1. januar til 31. december.

6) Udmeldelse – Eksklusion

Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. januar. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsens træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve , at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love jvf. § 15, nemlig 2/3 af de afgivne stemmer. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages igen ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

7) Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved digital meddelelse samt ved opslag i klubhuset.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuset. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdes, og disse forslag optages i dagsordenen.

Hvert medlemskab har én stemme. Stemmeret forudsætter medlemskab mindst 3 måneder før generalforsamlings afholdelse samt at kontingent er betalt. Stemme kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer, der har været medlem af klubben i flere år, og som er udnævnt til æresmedlem for lang og god indsats for klubben, har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

8) Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

• Valg af dirigent.

• Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

• Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Budget for det kommende år.

• Fastsættelse af kontingent.

• Behandling af eventuelt indkomne forslag (skriftlige)

• Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år)

• Valg af suppleant til bestyrelsen (1 Suppleant på lige, og 1 suppleant på ulige årstal)

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

• Fremlæggelse af udvalg, til hvert udvalg knytter bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem.

• Eventuelt

9) Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er dog beslutninger vedrørende eksklusion, vedtægtsændringer og klubbens opløsning.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra eet stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, lige som alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol., hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling.

11. Bestyrelse – Valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2- årig periode (3 medlemmer i ulige år og 2 i lige år). Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal.

12. Konstituering – Tegningsret.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2- årig periode (3 medlemmer i ulige år og 2 i lige år). Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand/næstformand samt kasserer.

13. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for medlemmerne de sidst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisor suppleant.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning og afleveres til bestyrelsen senest 1. marts. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

15. Vedtægtsændringer.

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16. Klubbens opløsning.

Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.

Ved klubbens eventuelle opløsning, tilfalder herefter klubbens midler ungdomsarbejdet indenfor sejlsport i lokalområdet, efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 11. maj 1967, og senest ændret ved den ordinære generalforsamling den 22. marts 2018.